Sportpaarden begeleiding

Wat houdt sportpaardenbegeleiding in?

1. Het gaat om preventieve (diergeneeskundige) zorg met als doel een “happy-athlete who is fit to compete” en lange-termijn insteek

2. Dit vereist in eerste instantie wetenschap omtrent gezondheid van de patiënt = het paard incl. conformatie en mentaliteit, in tweede instantie de thuis-situatie qua stalling/voeding/welzijn etc, trainingsmogelijkheden en mogelijkheden + beperkingen van de ruiter/amazone, welke in derde instantie moet corresponderen met de verwachtingen en doelen van de ruiter/amazone en de evt. betrokken sponsoren en eigenaren van het paard.

3. Dit leidt tot een begeleidingsplan qua paard (zwakke punten die behandeld dan wel gemonitord dienen te worden), qua verbetering omstandigheden/training etc., qua planning trainingspieken en wedstrijdpieken e.a. De intensiteit van dit plan dient per paard/wedstrijdstal en per kostenplaatje ingesteld te worden. Daarnaast moet er interactie zijn met andere partijen rond de combinatie paard-ruiter, zoals instructie, hoefsmid, fysio, saddlefitter, collega-dierenartsen en teamdierenartsen etc. In verleden: “Driehoeksoverleg…” Wij zijn content om onze invulling te kunnen geven op internationaal niveau heden ten dage in deze gehele setting bij o.a. Adelinde Cornelissen en Aris van Manen , Waldman Horses, Flevo Equine, Waaijstud en Eminent Stables, Brink Stables, Stal van Roekel, Wise Stables my Relander Kim van der Woude Maarten van Stek Alexander de Mey, supportive – threatment Stal Lips/ Chinese eventers (E.K. Welling) etc!

 

Er is dus niet 1 soort begeleiding!

Hangt af van:

 1. de behoefte en bestedingsmogelijkheden in preventieve zorg,
 2. de soort sport & het niveau in deze tak van sport,
 3. de individuele patiënt en zijn/haar beperkingen!

Voorbeelden:

 • Springsport internationaal incl. deelname GTC vereist met name wedstrijdplanning en zorg + administratie rondom reizen/vliegen, en gewrichtsproblemen.
 • Eventing is met name gefocust op hart-long-arbeid & peesproblematiek.
 • Dressuursport is enerzijds een stabiele & positieve mind-set op concours zien te bewerkstelligen en anderzijds de thuis-training niet laten ontaarden in overbelasting van het lichaam.

Stelling 1) paard is een sport-atleet t.b.v. onze competitieve aandrang = paardensport (en reden van hedendaagse aanwezigheid van deze diersoort op de aardbol… Het paard heeft zich ook aan ons aangepast onder andere d.m.v. fokkerij-doelen op sport gebaseerd)

Stelling 2) deze sport-insteek met dieren verplicht ons wel zich enerzijds te verdiepen in welzijn & athlete-happiness en anderzijds rekening te houden met de zienswijze van externe partijen omtrent het gebruik van dieren voor sport en commercie.

Stelling 3) vanuit historische cultuurwaarden is er een verschil van inzicht tussen Europa, USA-Canada, het Midden-Oosten en het verre Oosten (Azië). Al deze waarden dienen afgewogen te worden door de internationale sportpaardenbond FEI! Het is te gemakkelijk om vanuit westerse ogen te schieten op de FEI  en de wereld & aan de andere kant de grootste economische factor aan de verdien-kant te zijn… In de ruitersport zijn wij als EU/lees: NL + B + FR + D overheersend in sport,fokkerij en handel, echter we zijn ook hierin verplicht overheersend te zijn in aansturing van een goede toekomst!

In deze driehoek van Ethiek-Commercie-Eigen belang Paard/Sport/Fokkerij in de paardensport zitten de diergeneeskundige behandelaars ook gevangen… en dienen zij een sturende rol te spelen. Hierin een evenwicht vinden is enerzijds aan de beroepsgroepen dierenartsen en anderzijds aan de paardensport-industrie!

 

Vanuit het bovengaande het volgende: gaarne o.b.v. individuele wensen per telefoon een afspraak maken (0342 464000) tussen 8.15 en 11.00 uur voor inplanning en overleg! Met als hoofdzaak: de lange termijn-visie voor het paard.

 

Sporthorse management.

What does Veterinairy sporthorse management mean?

 • It’s all about preventive veterinary medicine what means “a happy-athlete who is fit to compete” for long-term.
 • This requires in the first authority science about patient health = the horse incl. conformation and mentality, in the second authority the home situation like stable-accommodation and – management/food/well-being etc. trainingsopportunities/limitations from the rider, which in the third authority has to be corresponding with the expectations from the rider and the trainer(s), sponsor(s) and owners from the horse now and in the future.
 • This is developing into a guidance-plan for the horse (weaknesses which has to be threated/monitored), to make better circumstances/training etc., planning like trainings- and show-peaks. The intensity from the plan will be different in every situation, so there has to be interaction with people around the combination horse & rider, like instruction, farrier, fysio, saddlefitter, colleague- veterinairs and teamveterinairs etc.

 

So there are multiple forms of Veterinary sporthorse-management!

It’s all because of

 1. The requirement- and spending-opportunities in preventive healthcare,
 2. The kind of sport and level in this kind of sport,
 3. The individual patient en his/her rider`s expectations.

 

For example:

 • International jumping incl participation in Longines GTC requirs showplanning and bloodwork + health + administration for traveling (by plane) and jointsproblems. Making year-plannings for the competing horses without show-overload and keep/get the riders in their rankings.
 • Eventing is mainly focussed on heart-lung-work and tendonproblems.
 • Dressage is balancing one way getting a stabilized & positive mind-set on shows and the other way not asking to much in the home-training to let the horse not being overloaded.

 

1) A horse is a sport-athlete because of our goal = Equestrian sport (and the reason of being still on this planet… the horse is also adjusted to our goals by breedingprograms to be competitive in these sports)

 

2) This sport-approach with animals obligate us for further attention/progress in well-being & athlete-happiness and also accepting/being corresponsive to the opinions from external parts about using animals for sport and commerce (mainly a item in the Western world).

 

3) Because of historical cultural values there is a different view between Europe, USA-Canda, the Middle-East and Asia. All this values have to be weighted and implementated by the International Equestrian Federation (FEI).

In the equestrian world we (NL + B + FR + D) are predominant in sport, breeding and dealing but we really have to be predominant in optimizing the background for heading into a good future!

The equestrian vets are caught in this triangle from ethics/commerce/own-sake horse in sports & breeding, and they also need to be guiding in this with their Evidence-based knowlegde. Finding a correct balance is for Vets (and their Boards) and the equestrian industry together, especially for IOC!

One thing I would like to get in discussion is: like ATP-tennis, a showjumper is valid to compete in 24 international shows with 2 competions a weekend on year-base and the best 20 (x 2) results will be ranked for FEI. (10 (x 2) of these can be 5-star level; 5 (x 2) of these can be 4-star level; competing international championschips (Worldcup indoor, WEG, European/Panamerican etc, OS) will decrease these amounts by 2x (meaning competing Indoor and Outdoor Championship with the same horse will develuate the amount of shows from 24 to 20 and best counted results from 20 to 16 (x 2); “it`s not a rat-race”!

 

For all these individual wishes you can call (0031)342-464000 from Monday till Friday between 8.15 and 11.00 am to make an appointment or have some consultation.

The essential: a longterm-vision for the sporthorse.